Känslan av sammanhang KASAM och Motiverande .KASAM

3048

KASAM Flashcards Quizlet

Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 3 Känslan av sammanhang, KASAM 8 3.1 Begriplighet 8 3.2 Hanterbarhet 8 3.3 Meningsfullhet 8 3.4 Generella motståndsresurser (GMR) 9 3.5 KASAM som helhet 9 3.6 Mätning av KASAM 9 3.7 Sammanfattning av begreppet KASAM 10 4 Motiverande samtal (MI) 10 5 Arbetets syfte och Metod 12 6 Resultat 12 6.1 Visualisering av KASAM data 12 Känsla av sammanhang eller KASAM som begreppet heter handlar om i hur hög grad man upplever olika komponenter i tillvaron (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Beroende på hur låg eller hög grad av känslan man besitter, har man olika bra förutsättningar till hälsa i livet. Detta begrepp är myntat av Aaron Antonovsky.

Kasam känslan av sammanhang

  1. Halmstad live bilder
  2. Segetum meaning

Enligt Antonovskys forskning är en människas känsla av sammanhang (KASAM) helt avgörande för psykisk och fysik hälsa. KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), Hanterbarhet (jag har rätt resurser för att klara av tillvaron) och att människor känner Meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron). Känsla av sammanhang utmärks av i vilken utsträckning man har en genomgripande, varaktig och dynamisk känsla av tillit till att stressande situationer är: 1) begripliga 2) hanterbara 3) meningsfulla . Mer om stresshantering genom att öka känslan av sammanhang KASAM i nästa inlägg. I begreppet KASAM ingår tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 29 items som skattas på en sju-gradig skala.

Känslan av sammanhang - DiVA

I engelskan kallas begreppet SOC (Sense Of Coherence). 3. Det salutogenetiska synsättet .

Kasam känslan av sammanhang

Uppföljningssamtal i familjehemsvården - Karlskrona kommun

KASAM på jobbet? Vad är KASAM?

KASAM – Känsla av sammanhang 3 AAnvändarstöd KASAM – Känsla av sammanhang I tabellen nedan presenteras normalvärden för en svensk befolkning [4]. I den undersökning som normalvärdena baseras på fann man inga skillnader mellan män och kvinnor. Normalvärden för KASAM N Medelvärde Avvikelser KASAM-29 total 145 151 18 Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.
Massageterapeut linköping

Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men  av M Laiho · 2015 — Antonovsky, den salutogenetiska approachen och känslan av sammanhang. KASAM har tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM - KÄNSLA AV SAMMANHANG. Här är några frågor som berör skilda områden i livet.

livsstil och KASAM (känsla av sammanhang) hos lärarstudenter (N = 301). KASAM är ett ofta använt mått på hälsa som tillsammans med frågor rörande studentens liv och uppväxt samt frågor kring livsstil och social bakgrund ingick i den enkät som deltagarna i föreliggande undersökning fyllt i. Hanteringen av information och tolkningarna av vår omvärld sker hos oss, och exempelvis vår förmåga att känna empati, en förmåga som kan tränas, påverkar vår känsla av sammanhang. Att se en flykting som förälder, i stället för en kostnad, eller chefen som en stressad person i vardagen gör att vi ökar vår KASAM. Kasam 2.0 drog igång hösten 2019. Det finansieras gemensamt av kommunen och Europeiska Socialfonden, ESF, och bygger vidare på ett tidigare program för chefsutveckling.
Amorteringsfritt lån

KASAM betyder kortfattat Hälsans ursprung och myntades av Aaron Antonovsky. Om vi arbetar med att stärka känslan av sammanhang kan vi då skapa förutsättningar för att människor kan hantera påfrestningar i livet på ett bättre sätt. Hanna Lindell, Elin Mäkelä, Sara Holmkvist, Maja Lauritsen & Josefine Larsson KASAM – Känsla av sammanhang 1 AAnvändarstöd KASAM – Känsla av sammanhang Beskrivning av instrumentet och dess användningsområde KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life Questionnaire i dess originalform) är ett instrument som utvecklats utifrån teorin att hur man upplever sin tillvaro är KASAM består av tre områden. Känslan av sammanhang består av tre områden: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. KASAM blir ett mätvärde på summan av mängden meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en person har. Desto högre KASAM, desto bättre förutsättningar finns för att hantera motgångar, stress och finna meningsfullhet i livet. genom att planera verksamhet och aktiviteter, höjs känslan av sammanhang.

8. 3.2 Hanterbarhet. 8. 3.3 Meningsfullhet. 8. 3.4 Generella motståndsresurser (GMR). 10 apr 2018 En stor grupp svanar, där varje enskild svan är en del i ett större sammanhang, som grupp och i ett med naturen!
Proust questionnaire pdf

geometriskt medelvärde exempel
trafikkontoret kungsbacka
testar codigo java
csn sista utbetalning
cafe museum
skatt working holiday australien
nkt aktie kursmål

Att skapa en känsla av sammanhang - GUPEA - Göteborgs

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. KASAM betyder kortfattat Hälsans ursprung och myntades av Aaron Antonovsky.

Boendestöd för personer med missbruk - FoU Nordväst

KASAM beskrivs som ett förhållningssätt till tillvaron  10 maj 2009 3 Känslan av sammanhang, KASAM.

Det finansieras gemensamt av kommunen och Europeiska Socialfonden, ESF, och bygger vidare på ett tidigare program för chefsutveckling. Kasam står för Känsla av sammanhang. Tanken är att arbetsmiljöarbete ska utgå från friskfaktorer och möjligheter, inte bara fokusera på risker och hinder. Enligt Antonovskys forskning är en människas känsla av sammanhang (KASAM) helt avgörande för psykisk och fysik hälsa. KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), Hanterbarhet (jag har rätt resurser för att klara av tillvaron) och att människor känner Meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron). Känsla av sammanhang utmärks av i vilken utsträckning man har en genomgripande, varaktig och dynamisk känsla av tillit till att stressande situationer är: 1) begripliga 2) hanterbara 3) meningsfulla . Mer om stresshantering genom att öka känslan av sammanhang KASAM i nästa inlägg.